מקום: ראשון לציון

מספר חברים: 40

גיל החברים: בערך 29

שותפים כלכלית

תחומי עיסוק: חינוך

חלק מתנועת הנוער העובד והלומד.

אין איש קשר עקב קשיים בקבלת מידע מהתנועה או מחברי הקבוצה.